Top

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Brapa-repair

 1. Inhoudsopgave:

  Artikel 1 - Toepasselijkheid
  Artikel 2 - Offertes
  Artikel 3 - De overeenkomst
  Artikel 4 - Prijzen
  Artikel 5 – Aflevering en leveringstermijn
  Artikel 6 – Reclame door de koper
  Artikel 7 – Aansprakelijkheid

  Artikel 8 – Betaling

  Artikel 9 - Overmacht
  Artikel 10 - Toepasselijk recht

  Artikel 11 - Geschillen

   

  Algemene voorwaarden

  Van de firma Brapa.com gevestigd te Zierikzee.

   

  Artikel 1. Toepasselijkheid
  1.1   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd. Met name zijn deze voorwaarden ook van toepassing op door ons aangegane overeenkomsten tot levering van zaken aan onze kopers.

  1.2   Waarin in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over ‘koper’ moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die, tot ons in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met ons gesloten koopovereenkomst of reparatieovereenkomst, of een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder ‘koper’ ook verstaan degene wiens opdracht en voor wiens rekening zaken worden geleverd.

  1.3  Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.

  1.4  Indien ook de koper naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de koper niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voor zover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de koper niet in strijd komen met onze algemene voorwaarden, dan is slechts het in onze voorwaarden bepaalde van toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de koper doet aan het voorgaande niet af.

  1.5  Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘levering (van zaken)’, wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.

   

  Artikel 2. Offertes
  2.1  Al onze offertes dienen te worden aangemerkt als uitnodigingen aan de potentiële koper tot het doen van een aanbod. Zij binden ons derhalve op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig (schriftelijk) het tegendeel is bepaald. De aan ons gegeven order geldt als aanbod, welke na bevestiging via e-mail (de zogenaamde orderbevestiging) geacht wordt door ons te zijn aanvaard.

  2.2  Indien de order waarop onze offerte betrekking heeft niet binnen één maand na de dag waarop wij onze offerte deden bij ons is geplaatst en het te repareren toestel niet binnen dezelfde termijn aan ons ter reparatie is aangeboden, vervalt het door ons gedane aanbod in de offerte.

   

  Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

  3.1  Een overeenkomst met ons komt eerst tot stand wanneer wij een aan ons gegeven order via de e-mail hebben bevestigd. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop wij de orderbevestiging verzenden.

  3.2  De koper kan zijn reparatieopdracht annuleren door middel van een e-mail aan Brapa Repair. Voorwaarde is dat het toestel nog niet ter reparatie is aangeboden. Dit is niet mogelijk als we onderdeel speciaal voor de reparatieopdracht hebben besteld. Voor het annuleren van een niet betaalde reparatieopdracht brengen we geen kosten in rekening. Voor het annuleren van een reeds betaalde reparatieopdracht kan Brapa Repair een annuleringsvergoeding van 3 euro inrekening brengen.


  3.3  Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door onze medewerkers, of namens ons gemaakt en/of gedaan door andere personen die als vertegenwoordiger optreden, binden ons alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door onze tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurder(s) schriftelijk of via e-mail zijn bevestigd.

   

  Artikel 4. Prijzen

  4.1  Onze prijzen zijn inclusief omzetbelasting en tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, exclusief verpakking, kosten voor vervoer en overige kosten.

  4.2  De in offertes, contracten en orderbevestigingen vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valutakoersen, fabrikantenprijzen, grondstof- en materiaalprijzen, loon- en transportkosten, verzekeringspremies, belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege.

  4.3  Wij behouden ons het recht voor om, indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, maar voor de dag van levering, verhogingen in één of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan de koper in rekening te brengen. Voorts hebben wij het recht om in een dergelijk geval de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren zonder dat rechtelijke tussenkomst vereist is. Dit laatste recht komt ook aan de koper, echter slechts indien wij ons binnen één maand na het sluiten van de overeenkomst op het standpunt stellen dat uit veranderingen in de kosten een verhoging van de in de opdrachtbevestiging genoemde prijs voortvloeit. Indien de koper van dit recht gebruik maakt, dient hij binnen 5 dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling van ons via een e-mail de bestelling te annuleren.

  4.4 In geval van kleine correcties - bedragen tot en met 5 euro - die moeten worden uitgevoerd bij het aanpassen van reparatieopdrachten op verzoek van de klant en die in het voordeel van de klant zijn, behouden wij het recht voor om - in plaats van het bedrag aan de klant te retourneren - de klant een eenmalig te gebruiken en aan derden overdraagbare kortingscode aan te bieden. Deze kortingscode is geldig tot drie maanden na de datum van verstrekking.   


  Artikel 5. Aflevering- en leveringstermijnen

  6.1  Reparatieopdrachten worden – mits de onderdelen op voorraad zijn – door Brapa Repair over het algemeen binnen twee weken uitgevoerd. De door ons opgegeven reparatietijden gaan in op de dag waarop het te repareren toestel bij ons binnenkomt. Het gerepareerde toestel wordt na betaling van het verschuldigde aan de koper geretourneerd. De door ons opgegeven reparatietijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de individuele overeenkomst.

  6.2  Tenzij uit de orderbevestiging het tegendeel blijkt, geschiedt de levering van zaken tot het adres van de koper op risico van Brapa Repair. Verder reizen de zaken voor rekening en risico van de kopers.

  6.3  Verzoekt een koper om de levering van zaken op een andere dan de gebruikelijke wijze te doen plaatsvinden, dan kunnen wij de hieraan verbonden kosten aan de koper in rekening brengen.

  6.4  Indien de levering in gedeelten geschiedt, hebben wij het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.

  6.5  Indien de koper niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, zijn wij gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst ontbonden te verklaren.


  Artikel 6. Reclame door de koper

  6.1  De koper staat in voor de juistheid en de volledigheid van en is verantwoordelijk voor de gegevens die hij ons verstrekt.
  De koper moet waar het de in onze offerte, of wat daarvan ex artikel 2 lid 2 deel uitmaakt, door ons verstrekte gegevens, maten, kleurechtheid en dergelijke betreft, rekening houden met de gebruikelijke spelingen en met kleine wijzigingen in de door ons geleverde zaken. Meer in het bijzonder geldt zulks voor afwijkingen van de gecontracteerde hoeveelheid; ook hier dient de koper rekening te houden met gebruikelijke spelingen.
  De door ons geleverde zaken mogen dus van de omschrijving in de order afwijken indien en voor zover het gaat om kleine maatverschillen, hoeveelheidverschillen en ondergeschikten wijzigingen.

  6.2  Klachten van de koper, die betrekking hebben op gebreken aan zaken die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de koper binnen veertien dagen aan ons ter kennis worden gebracht. De klant dient het door Brapa Repair gerepareerde toestel waar de klacht betrekking op heeft, met een duidelijke uitleg van het gebrek vervolgens binnen een week naar Brapa Repair terug te sturen.

  6.3  Ieder vorderingsrecht van de koper jegens ons betrekking hebbend op gebreken in de door ons geleverde zaken, vervalt indien:
  a. de gebreken niet binnen lid 2 hiervoor gestelde termijnen en/of niet op de daar aangegeven wijze aan ons ter kennis zijn gebracht;
  b. de koper ons geen/onvoldoende medewerking verleent ter zake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten;
  c. de koper de zaken niet op de juiste wijze heeft opgesteld, behandeld, gebruikt, bewaard, of onderhouden of hij de zaken heeft gebruikt of behandeld onder omstandigheden of voor doeleinden anders dan door ons voorzien;
  d. De toepassing van het gebruik van de zaken met betrekking tot welke de klachten zijn geuit door de koper wordt voortgezet;
  e. de in de individuele overeenkomst genoemde garantietermijn is verstreken.

   

  Artikel 7. Aansprakelijkheid

  7.1 Brapa Repair geeft garantie op alle uitgevoerde reparaties. In geval van uitzondering, zal Brapa Repair de klant hiervan op voorhand op de hoogte stellen.
  Wat niet onder de garantie valt:
  - Een breuk of barst, drukschade, diefstal of door verlies, beschadiging aangebracht door dieren, toevallige ongelukken zoals een val en/of binnendringen van vreemde
  voorwerpen, schokken, contacten met vloeistoffen.
  - Directe en werkelijke schade ten gevolge van:
  • een opzettelijke fout
  • het verzwijgen van of foutief aangeven van de feitelijke oorzaak
  • normale slijtage
  • beschadigingen van esthetische aard, zoals krassen, schrammetjes en afschilferen, die het normale functioneren van het onderdeel niet hinderen
  • ten gevolge van beschadiging door oxidatie, corrosie, aanzetten van roest of
  andere schade, veroorzaakt door droogte, vochtigheid, temperatuurverschillen, zand
  of opeenhoping van stof
  - verzendkosten
   
  7.2  Onze aansprakelijkheid is beperkt tot gebreken aan de door ons vervangen onderdelen.

  7.3  Ingeval van reclame zijn wij, indien de gegrondheid van de reclame, de kwaliteit betreffende, door ons wordt vastgesteld en voor ons tevens aansprakelijkheid als bedoeld in lid 1 bestaat, uitsluitend gehouden tot zulks te onzer keuze:
  a. (kosteloos) herstel van gebreken;
  b. levering van vervangende zaken c.q. onderdelen, na terugontvangst van de gebrekkige zaken c.q. onderdelen;
  c. terugbetaling van de ontvangen koopsom/creditering van het op het factuur vermelde bedrag van het aan de koper verzonden product met ontbinding zonder rechtelijke tussenkomst van de gesloten overeenkomst, alles voor zover de koopsom, de factuur en de overeenkomst op de geleverde gebrekkige zaken betrekking hebben;
  d. een in overleg met de koper te betalen schadeloosstelling in ander vorm dan hiervoor bedoeld.

  7,4  Indien de koper zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming aan een toestel reparaties en/of wijzigingen heeft uitgevoerd/doen uitvoeren, vervalt elke garantieverplichting onzerzijds.

  7,5  Behoudens eventuele verplichtingen van ons uit hoofde van het bovenstaande zijn wij nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en anderen, tenzij er sprake is van opzet of schuld onzerzijds (door degenen die ons voor aansprakelijk houdt met de middelen rechtens aan te tonen).

  Met name zijn wij ook nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe- of indirecte schade, hoe ook genaamd winstderving en stilstandschade daaronder begrepen - geleden door de opdrachtgever, diens ondergeschikten en bij of door hem tewerkgestelde of derden ontstaan, door hele of gedeeltelijke uitvoering van reparatieopdrachten.


  7,6  De koper is gehouden ons te vrijwaren voor alle aanspraken die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen ons mochten doen gelden, voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de uit deze aanspraken voortvloeiende schaden en kosten voor rekening van de koper komen.

   
  Artikel 8. Betaling

  8.1  Betaling dient voor de levering van het gerepareerde toestel te geschieden, in euros, tenzij anders overeengekomen, door overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening. Bij betaling per bank of giro geldt de dag van creditering van onze bank- of girorekening als de dag van betaling.

  8.2  Indien de koper niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat, is hij in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Alsdan hebben wij het recht, indien een voor zover voldoende samenhang bestaat met het niet nakomen van de koper, de nakoming van al onze verbintenissen jegens de koper op te schorten, onverminderd al onze rechten uit het gemene recht voortvloeiend.

  8.3  Indien de klant niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is Brapa.com gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden.

  8.4 Indien in de financiële positie van koper na het tot stand komen van de overeenkomst, doch voor de aflevering der zaken een aanzienlijke verslechtering optreedt, zijn wij gerechtigd geheel of gedeeltelijk af te zien van verdere uitvoering van de overeenkomst, dan wel een wijziging van de betalingsvoorwaarden te vorderen.

  8.5 Verkoper kan zijn vorderingen uit hoofde van alle transacties overdragen aan een kredietverzekeraar naar zijn keuze.

   

  Artikel 9. Overmacht

  9.1 Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming). Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in ons bedrijf, in- en uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale (overheid-) instanties. Indien wij door overmacht onze leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kunnen nakomen zijn wij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten, zulks te onzer keuze. Ingeval van overmacht kan de koper ons niet tot schadevergoeding aanspreken.

   

  Artikel 10. Toepasselijk recht

  10.1 Op de door ons gedane offertes en op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederland recht van toepassing.

   

  Artikel 11. Geschillenbeslechting

  11.1Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met/voortvloeiende uit door ons aangegane overeenkomsten en door ons verrichte leveringen worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.

   

  De firma Brapa.com,Vlakestraat 44 Zierikzee, Nederland
  KvK 59229527
  BTW-nummer: 853378551B01

   

  r.